คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 


รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

SHARE :