ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 015 /2565

เรื่อง เลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 Click

    ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ออกประกาศฉบับที่ 010/2565 เรื่อง กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ไปก่อนหน้า โดยมีกำหนดจัดพิธีในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ ห้อง E601 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอแนะและข้อแสดงความคิดเห็นจากบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้จำนวนมากในเรื่องความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานพิธี และขอให้สถาบันพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานให้เกิดความเหมาะสมอีกครั้ง สถาบันจึงขอแจ้งเลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ดังนี้

จัดพิธีซ้อม ณ ห้อง E601 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562  

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร ๙

 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562  

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 

ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมพิธิประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562-2563 Click

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  http://1ab.in/cdQ7สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-2624 / 081-449-5050

                                 เพจ Facebook : กิจการนักศึกษา TNISHARE :