รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีุ65 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาการตลาดดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจบการศึกษาหรือทำงานแล้ว
และมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการตลาด การขาย
หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
สูงสุด 67 หน่วยกิต* จาก 127 หน่วยกิต
สมัครได้ที่ : https://www.tni.ac.th/bg_trans_credits/dm_program/

- การเรียนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงทำให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับผู้ที่จบอนุปริญญา ปวส. สาขาการตลาดหรือการขาย คงเหลือ 60 หน่วยกิต หรือ 20 วิชา เรียนภาคเรียนละ 3-4 วิชา
- การสอนแบบ Project Based Learning เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา การทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน การนำเสนอ
- การเรียนการสอนแบบ Online Block Course เรียนรายวิชาละ 4 สัปดาห์จนจบ แล้วจึงจะเริ่มเรียนในวิชาใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ภาค (2 ปี) เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เสาร์หรืออาทิตย์
- ทีมผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จริง ในด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/TNIadmissioncenter/
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา TNI
หมายเหตุ: * การเทียบโอนหน่วยกิตอาจมากหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาในหลักฐานการศึกษาที่แนบมาประกอบการสมัคร และประสบการณ์ในการทำงานSHARE :