ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน ได้เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ NEPCON FORUM 2022 X SMC NECTEC 

"การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคการผลิต:กลยุทธ์, แผนที่นำทาง และแนวปฏิบัติ"

เมื่อวันพุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ งาน NECTEC X NECCON THAILAND 2022  ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค
SHARE :