ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (AC) ชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 33 ทีม 15 สถาบันมหาวิทยาลัยเอกชนจากทั่วประเทศ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.โกศวัต รัตโนทยานนท์ และ อาจารย์วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมทีม


รางวัลชมเชย

    1. นางสาวพีรดา สุขถาวร

    2. นางสาวปฏิญญา ใจอารีย์รัก

    3. นางสาวปิยวรรณ กาหลง


เข้าร่วมการแข่งขัน

    1. นายธรรมศักดิ์ ประณมศรี

    2. นายจอมภัค แสงสุรินทร์

    3. นายฉัตรชัย ทองประเสริฐ
SHARE :