ขอแสดงความยินดี
กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สังกัด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นSHARE :