สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัล Best Performance ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2023

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านอธิการบดีและท่านคณบดี สำนักอธิการบดีที่ส่งเสริมและผลักดันฝ่ายบริการวิชาการของสถาบันให้เป็นอย่างดีทุกด้าน NIA : National Innovation Agency, Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่จัดเตรียมเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และกรรมการภายนอกที่มาช่วยคัดเลือกและสนับสนุนไอเดีย 

ขอขอบคุณอาจารย์สาขา IB ทุกท่านที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นให้เกิดผลงานที่สำคัญ นอกจากนี้ยังขอบคุณนักศึกษาสาขา IB ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อเรื่องอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้สถาบันเป็นที่ยอมรับในด้านผลงานเชิงวิชาการ

SHARE :