ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา BJ IB LM  

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ค่ายเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ Chicken Run Camp : Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023 ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2566  ประกอบด้วย 

1. นายภวัต  สุชีวยากุล (เฟม) สาขา BJ

2. นายพีรพงษ์ เปรมดิษฐกุล (นิก) สาขา IB

3. นางสาวสิริกานย์ แสงภู่นิธิไพศาล (หมี่่) สาขา IB

4.  นางสาวเบญจมาภรณ์ พริ้งสกุล (ต้นข้าว) สาขา LM

โอกาสนี้ขอขอบคุณ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร  ที่ให้โอกาสนักศึกษาในครั้งนี้SHARE :