การนำเสนอผลงานของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจกับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา


Chicken Run Camp Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023


โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ นายภวัต สุชีวยากุล (เฟม) สาขา BJ ที่ปรึกษา อ.มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเบญจมาภรณ์ พริ้งสกุล (ต้นข้าว) สาขา LM ที่ปรึกษา อ.ปณภา ดวงดาว
3. รางวัลชมเชย นายพีรพงษ์ เปรมดิษฐกุล (นิก) สาขา IB ที่ปรึกษา อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์
4. รางวัลชมเชย นางสาวสิริกานย์ แสงภู่นิธิไพศาล (หมี่่) สาขา IB ที่ปรึกษา อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์
น้องๆนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้อยู่เบื้องหลัง
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่จัดโครงการดีๆเพื่อให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปใช่ต่อยอดในอนาคตต่อไป

SHARE :