เยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษกรณีศึกษาองค์กรจัดทำระบบการจัดการนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล ISO56002 Innovation Management System ที่ Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Enterprise Innovation Management รู้ลึกรู้จริงนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม ระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินศักยภาพนวัตกรรมในองค์กร (Innovative Organization Assessment)SHARE :