นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Special Seminar Project 2023 ทุนสนับสนุนจาก Eurasia Foundation (from Asia) เรียนแล้วได้โอกาสไปดูงานญี่ปุ่น ปีนี้จัดในหัวข้อเกี่ยวกับ "การจัดการธุรกิจและสังคมบนฐานความยั่งยืน"
<สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ>
[1] สะสมหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หน่วยกิต)
ลงทะเบียนวิชา DBS-323 ผ่านระบบลงทะเบียนของสถาบันช่วงวันที่ 24-29 ต.ค. นี้
[2] ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความยั่งยืน กรณีศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งไทยและญี่ปุ่น
[3] ได้รับ Certificate ที่สถาบันออกร่วมกับ Eurasia Foundation (from Asia) เป็นผลงานนักศึกษา
[4] ได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานญี่ปุ่น ตามประเภททุนสนับสนุนที่ได้รับ
**รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมสัมมนาแต่ละครั้ง ศึกษาข้อมูลในโปสเตอร์โครงการ**
<สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม>
อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
E-mail: pichit_n@tni.ac.th

นักศึกษาSHARE :