แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ internship in japan ระหว่าง  9 January - 3 March 2023 และ April - September 2023 ประกอบด้วย

1) นางสาวชญาณดา ศรีวิศรุตชน (April - September 2023)

2) นางสาวณัฐณิชา ครุฑธะกะ (April - September 2023)

3) นายบารมี สุขหงษ์ (April - September 2023)

4) นายณยศกร เพิ่มพูล (9 January - 3 March 2023)SHARE :