บันทึกจากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นระยะสั้น

ที่ ABK (Asia Bunka Kaikanเมืองโตเกียว ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. - วันที่ 31 พ.ค. 2559

1. นายเกษมศักดิ์ แซ่เตีย สาขา MT ปี 3

2. นายเขมินท์ ตั้งติรวัฒน์ สาขา IE ปี 3

3. นายนครินทร์ นากะ สาขา IT ปี 3

4. นายศิวัตม์ โกมลมิศร์ สาขา MT ปี 3

5. นายนิธิ ลิขิตนพคุณ สาขา IT ชั้นปีที่ 3

6. น.ส.ฐิตาพร จุลเกษม สาขา IT ชั้นปีที่ 2
7. นายณัฐ สิงห์ไพบูลย์พร สาขา MT ชั้นปีที่ 2

8. น.ส.สุภาสินี ยมนา สาขา IT ชั้นปีที่ 2

9. นายพีรณัฐ ศรีจันทึก สาขา MT ปี 2
10. น.ส.พัสวี ตั้งตรงต่อการย์ สาขา IT ชั้นปีที่ 2
11. นายวชิรวิทย์ อาจทวีกุล สาขา IB ชั้นปีที่ 3

12. น.ส.ชนัญชิดา วัยสมบูรณ์สกุล สาขา AC ชั้นปีที่ 2

13. น.ส.กฤษณา คงกล่ำ สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

14. น.ส.ภคมน คุณจักร สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

15. น.ส.บุญญิสา ทัศสำราญ สาขา IB ชั้นปีที่ 3

16. นายธนพล วัฒนากูล สาขา MT ชั้นปีที่ 2

17. น.ส.ณภัทรา ชัยยะยางกูร สาขา CE ชั้นปีที่ 3
18. น.ส.พิชชา ศันสนะกุล สาขา AC ชั้นปีที่ 3

19. นายรุจิภาส จงสถาพรพันธ์ สาขา CE ชั้นปีที่ 3

20. น.ส. มัชฌิมา ตันติยาภรณ์ สาขา AC ชั้นปีที่ 4

21. น.ส.ปาณิศา สมมุ่ง สาขา AC ชั้นปีที่ 4

22. น.ส.ภัทราวรรณ แก้วดี สาขา IB ชั้นปีที่ 3

23. น.ส.พิมพิศา พัฒนะพิชญ์ภิญโญ สาขา AC ชั้นปีที่ 2

SHARE :