วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก

สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (นานาชาติ) เป็นหลักสูตร...

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก

...
ดร. ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
...
อ.ดร. เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ
...
อ.พิกุล เวชชานุเคราะห์
...
Mrs. Deepali Ramachandra Nayak

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Science (Data Science and Analytics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.Sc. (Data Science and Analytics)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักวิทยาการข้อมูล
 2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
 3. สถาปนิกด้านข้อมูล
 4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 5. นักวิเคราะห์ระบบ
 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ
 7. นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ
 8. นักพัฒนาด้านธุรกิจอัจฉริยะ
 9. นักพัฒนาคลังข้อมูล
 10. ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล
 11. ผู้บริหารข้อมูล
 12. ผู้ดูแลฐานข้อมูล
 13. ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
 14. นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
 15. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
 16. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 135 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 36 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก 35 หน่วยกิต
2.3 วิชาโท - หน่วยกิต
2.3.1 ฝึกปฏิบัติ - หน่วยกิต
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
- ทำโครงงานและฝึกงาน 4 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
- ทำโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน 18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา