พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ อาคารการบินไทย


ซึ่งได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด นายสมยศ ปัดน้อย  และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ "โครงการพัฒนางานวิจัยและการวิชาการ" เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานภาคเอกชน ด้านธุรกิจการบินและการบริการ โดยมี ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ อ.อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค ประธานหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้


ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางในการแลกเปลี่ยนทักษะ สมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาการและงานวิจัย, , ด้านการพัฒนาทักษะการบริการบนเครื่องบิน  Ground Service , การพัฒนาบุคคลากรด้านธุรกิจการบินและบริการ และการวิจัย รวมไปถึงความร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในอนาคต


SHARE :