พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการท่องเที่ยว และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายจาตุรนต์ ภักดิ์วานิช และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ "โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน" เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานถาครัฐบาล โดยมี ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ อ.อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค ประธานหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร, Sandbox Education, ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว และการวิจัย รวมไปถึงความร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในอนาคต

SHARE :