งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริหาร บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ. ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้
ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนานักศึกษา และในด้านตลาดแรงงาน รวมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตSHARE :