งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 12 กรกฏาคม2566


ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Yasunobu Aihara ประธานมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น และMr. Teruhiko Sekiguchi ผู้แทนมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น ลงนามร่วมกับ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยมี  และ ดร.เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HRJ) เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้


มีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนสถานที่ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และปลูกฝังแนวคิดแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกให้กับนักศึกษาที่จะสู่องค์กรธุรกิจในอนาคต
SHARE :