บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Aomori Chuo Gakuin University เมืองอาโอโมริ

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2560

1. นายคริษฐ์ เจริญธนสิทธิ์ สาขา EE ชั้นปีที่ 1

2. นายชยุตม์ หอบบรรลือกิจ สาขา AE ชั้นปีที่ 1

3. นายกันต์ธีร์ เจริญเศรษฐ์ศิลป์ สาขา MT ชั้นปีที่ 1

4. นายพุฒินาท มั่นสัมฤทธิ์ สาขา MT ชั้นปีที่ 4

5. นายพงศกร จันทร์ประไพภัทร สาขา IM ชั้นปีที่ 1

6. นายสิรภพ แจ้งไพร สาขา IB ชั้นปีที่ 1

7. นายศุภกรณ์ วัฒนากาล สาขา IE ชั้นปีที่ 1

8. นายธนาธิป โกมลหิรัณย์ สาขา AE ชั้นปีที่ 1

9. น.ส.อนงค์วรรณ ริ้วพิทักษ์ สาขา IM ชั้นปีที่ 3

10. น.ส.ชยาภรณ์ เย็นใจ สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

11. น.ส.นาถฤดี แซ่อ่อง สาขา AE ชั้นปีที่ 1

12. น.ส.ณิชากร ชัยมะลิ สาขา IM ชั้นปีที่ 3

13. น.ส.ณิชชา ขาวนวล สาขา IM ชั้นปีที่ 3

14. น.ส.พลอย สร้อมจอม สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

15. น.ส.รัสมิ์สิตา ไชยคำ สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

16. น.ส.วริษฐา โรจน์ประภากร สาขา BJ ชั้นปีที่ 2SHARE :